Hyviä tuloksia Caritas Sairaalan lonkkakuntoutuksesta

 Kaikki alkoi pilotilla

Leikkauksen jälkeisellä laadukkaalla kuntoutuksella on tärkeä rooli ikäihmisen toimintakyvyn palautumiselle ja näin myös merkittävä kansantaloudellinen vaikutus. Oulun kaupungissa jatkohoidon merkitys iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden kohdalla on tiedostettu, ja potilasryhmän erityisyyden huomioivalle kuntoutukselle on viime vuosina ollut tilausta.

Caritas halusi tarttua haasteeseen ja toteutti v. 2016-2017 yhdessä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa puolen vuoden pilotin kuntoutuksesta, jonka kohderyhmänä olivat iäkkäät lonkkamurtumapotilaat. Tavoitteena pilotissa oli, että lonkkaleikkauksessa ollut ikäihminen voisi kuntoutuksen avulla palata kotiin asumaan. Caritaksen moniammatillinen geriatrinen osaaminen, hyvällä sijainnilla oleva oma sairaala ja kuntoutustilat palvelivat pilotin toteutusta erinomaisesti.

Tulokset pilotissa olivat hyviä. Pilottivaiheen oululaisista kuntoutujista kaikki yhtä lukuun ottamatta palasivat kotiin ja 3 kuukauden kuluttua heidän toimintakykynsä oli palautunut lähes ennen murtumaa olleelle tasolle, kertoo geriatri Petteri Viramo.

Potilaat antoivat Caritas Sairaalassa saamastaan hoidosta erinomaista palautetta. Erityisesti henkilökunnan ammattitaitoon luotettiin ja tilojen viihtyisyys sai kiitosta. ”Oulun kaupungilta ohjautuvat iäkkäät potilaat ovat usein itse toivoneet jatkohoitopaikakseen Caritas Sairaalaa. Tänne halutaan myös tulla uudestaan. Tämähän on tietenkin parasta palautetta mitä voimme palvelustamme saada”, kertoo Caritas Sairaalan palvelupäällikkö Titta Vatanen.

Pilotoinnin jälkeen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutus on jatkunut Caritas Sairaalassa OYS:n kanssa yhteistyöprojektin muodossa.

 

Kriteerit kuntoutuspotilaille

Caritas Sairaalan ohjaudutaan Oulun yliopistollisen sairaalan kautta, jossa kuntoutukseen tulevat potilaat valitaan ennalta määrättyjen kriteerien pohjalta. Lonkkakuntoutus -projektiin valituille potilaille on alusta asti selvillä, että heidän jatkohoitopaikkansa tulee olemaan Caritas Sairaala. Tämä on ollut monelle potilaalle helpottava tieto.

Caritaksen lonkkakuntoutukseen tulevat kuntoutuspotilaat ovat pienenergisen murtuman saaneita ikäihmisiä, joille on tehty leikkauksessa joko osa- tai kokonivel tai gammanaulaus. Murtuma on useinmiten syntynyt kaatumisen, kompastumisen, liukastumisen tai alle metrin korkeudelta putoamisen seurauksena. Ennen tapaturmaa potilaat ovat asuneet kotonaan tai sitä vastaavissa oloissa, ja kävelleet itsenäisesti apuvälineen kanssa tai ilman. Lonkkakuntoutukseen tulevilla potilailla voi olla muistisairaus, joka on lievä tai keskivaikea.

 

”Tästä kyllä selvitään”
– Kuntoutus alkaa heti leikkauksen jälkeen

Caritaksen fysioterapeuteille Elina Takalolle ja Heidi Gardinille iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden kuntoutumiseen liittyvät erityishaasteet ovat tuttuja. Aliravitsemus, voimakkaat lääkkeet, pitkittynyt kipu, heikentynyt tasapaino, mahdollinen osteoporoosi ja alentunut lihasvoima tekevät ikäihmisen toipumisesta monin kerroin haastavampaa kuin nuoren ihmisen. Murtuman johdosta olemassa olevat perussairaudet voivat pahentua ja altistaa muille sairauksille. Noidankehä johtaa pahimmillaan siihen, ettei lonkkamurtumasta toipumassa oleva pysty selviytymään itsenäisesti päivittäisistä perustoiminnoista.

Fyysisen yleiskunnon lisäksi kuntoutumiseen vaikuttaa tietenkin myös potilaan psyykkiset voimavarat. Fysioterapeutti Elina Takalon mukaan monella potilaalla on suuri pelko siitä, että miten tapaturmasta selviää ja entä jos kaatuukin uudelleen. ”Kaikkien asiakkaitteni kanssa lähden siitä, että tästä kyllä selvitään. Asenteella on tosi iso vaikutus toipumiseen. Potilaan muistisairauden kanssa tilanne onkin sitten ihan toinen, kun potilas ei välttämättä muista annettuja ohjeita. Tämä on iäkkäiden parissa työskennellessä toki melko tavanomaista ja siihen meillä on vuosien ammatillinen kokemus”, kertoo Elina.

Leikkauksen jälkeen tavoitteena on kotiuttaa potilas mahdollisimman nopeasti ja tukea toipumista kotiolosuhteissa. Sängystä noustaan istumaan heti leikkausta seuraavana päivänä ja liikuntaharjoittelu aloitetaan potilaan lähtökohdat huomioiden mahdollisimman pian.

Luotettavaa yhteistyötä

Caritaksen lonkkamurtumapotilaiden kuntoutus sisältää sekä laitos- että avokuntoutusjakson.  OYS:sissa toteutetun leikkauksen jälkeen potilas siirtyy Caritas Sairaalaan, jossa hän toipuu keskimäärin kolme viikkoa. Kuntoutus on aktiivista ja intensiivistä heti alusta alkaen. Sairaalajakson jälkeen kuntoutus jatkuu avofysioterapiana, jota toteutetaan Caritas Kuntoutuksessa.

Lonkkamurtumapotilaan hoitoprosessissa tiedonkulun katkeamattomuus ja luotettava yhteistyö hoitavien tahojen välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yhtenä merkittävänä etuna Heidi Gaardin näkee Caritas Sairaalan fyysisen läheisyyden Caritas Kuntoutuksen kanssa. ”Olemme käytännössä samassa rakennuksessa ja henkilökunta on täällä Caritaksessa tuttua. Tietoja on siis helppo vaihtaa.”

Laitosjakson aikana fysioterapeutti tai toimintaterapeutti tekee kotikäynnin yhdessä potilaan kanssa. Käynnillä arvioidaan ja keskustellaan potilaan mahdollisuuksista toipua kotiolosuhteissa. Kotiutumisen jälkeen kuntoutuminen jatkuu fysioterapiakäynneillä Caritas Kuntoutuksessa.

Kuntoutusjaksojen päätyttyä kuntoutumisen tulos arvioidaan fysioterapeutin ja geriatrin kontrollikäynnillä kolmen kuukauden kuluttua kotiutumisesta. Samalla potilaalle tehdään uusi arvio kaatumisriskistä. Uusiutumisvaaraan liittyviin tekijöihin puututaan tarvittaessa, ja joskus ikäihmisen tilanne vaatii muutoksia asumisjärjestelyissä. Arvioinnin lähtökohtana on ikäihmisen mahdollisimman hyvä elämänlaatu ja turvalliset asuinolosuhteet.

 

Caritas Sairaala on vuonna 2015 avattu yksityinen sairaala Oulun Taka-Lyötyssä (os. Kapellimestarinkatu 2). Sairaalassamme on 27 potilaspaikkaa.